AYŞE BEZENMİŞ

Doğadaki nesneler ve canlılar birbiriyle etkileşim halindedir. Eser yaratılmadan önce nesneyle yani doğa ile ilişkilidir. Bu bağlamda Albert Dürer şöyle söylemiştir: ‘‘Sanat, gerçekten doğadandır, kim onu doğadan koparıp alırsa, ona sahip olur.’’ Doğadan koparmak ve o doğayı başka düzlemlere aktarmak sanat yoluyla gerçekleşir. Bezenmiş’ in imgeleri de bu yolla edinilmiş imgeler yığınıdır. Doğadan kopartılmış olanın zihinsel yansımalarıdır. Yani görünen dünyanın zihinsel olumlamasıdır.

Alışılmış desen yapısının dışında işler üreten sanatçı, desenlerinde mantık dışı kavramları bir araya getiren kompozisyonlar oluşturmuştur. Bunu yaparken hayvan imgelerini resimlerinde sık sık kullanır. Bu bağlamda, kargalar, zebra, zürafa ve çeşitli hayvan iskeletleri sanatçının desenlerinde oldukça fazla görülür. Hayvan imgeleri gürlerin içinde bulunduğu ussal du- rumun biçimlenmesidir. Bunun yanısıra, figürlerin genel yapısıyla da oynayan Bezenmiş, biçimleri başkalaştırarak farklı düzleme indirgemektedir. Başka bir ifade ile gürlerin genel yapısı sanatçının içinde bulunduğu zihinsel sürecin yansımasıdır. İzleyici bu zihinsel sürecin gerçekleriyle karşı karşıya kalır.